Donatori

Hvala vam što podržavate misiju i rad organizacije Forum 10. Bez vaše velikodušnosti i podrške, naše inicijative ne bi mogle da ostvare svoj puni potencijal. Zahvaljujući vašoj podršci, ostvarujemo pozitivan uticaj na zajednicu i doprinosimo rešavanju ključnih društvenih izazova. Hvala vam što ste deo naše zajednice i što delite našu viziju bolje budućnosti. Vaša podrška nas inspiriše da nastavimo sa našim radom i ostvarujemo pozitivan uticaj. Ako želite da se pridružite našoj mreži donatora ili imate bilo kakva pitanja, slobodno nas kontaktirajte.
Skupština opštine Bujanovac

Opština ima svojstvo pravnog lica. Sedište je grad Bujanovac, ulica Karađorđa Petrovića br. 115, 17520 Bujanovac. Osim gradskog naselja Bujanovac, opština Bujanovac ima još 59 naseljenih mesta, organizovanih u 27 mesnih zajednica. Predsednik Skupštine Opštine Bujanovac je Jonuz Musliu.

Posetite zvaničnu prezentaciju >>>

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: pripremu propisa o ljudskim i manjinskim pravima; vođenje registra nacionalnih saveta nacionalnih manjina; izbor nacionalnih saveta nacionalnih manjina; vođenje posebnog biračkog spiska nacionalne manjine, kao i druge poslove određene zakonom.

Posetite zvaničnu prezentaciju >>>

Koordinaciono telo Vlade Republike Srbije za opštine Bujanovac, Preševo i Medveđa.

Koordinaciono telo Vlade Repubike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa je administrativno-izvršni organ koji koordinira aktivnosti Vlade Republike Srbije, nadležnih državnih organa i javnih službi, organa lokalne samouprave i građana opština Preševo, Bujanovac i Medveđa u cilju razvoja ovih opština kao politički, bezbednosno i ekonomski stabilnih oblasti, sa razvijenim standardima i kvalitetom života građana, uz poštovanje ljudskih, manjinskih, verskih, političkih i drugih prava i sloboda.

Posetite zvaničnu prezentaciju >>>

Vlada Republike Srbije, Uprava za rodnu ravnopravnost

Vlada Republike Srbije osnovala je Koordinacionotelo za rodnu ravnopravnost 30. oktobra 2014. godineu cilju unapređenja rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji. Na čelu Koordinacionogtela za rodnu ravnopravnost nalazi se potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture prof. dr Zorana Mihajlović.

Posetite zvaničnu prezentaciju >>>

Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije

Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja obavlja poslove državne uprave koji se odnose i na: zapošljavanje u zemlji i inostranstvu, upućivanje nezaposlenih građana na rad u inostranstvo; praćenje stanja i kretanja na tržištu rada u zemlji i inostranstvu…

Posetite zvaničnu prezentaciju >>>

Misija OEBS-a u Srbiji

The OSCE has a comprehensive approach to security that encompasses politico-military, economic and environmental, and human aspects. It therefore addresses a wide range of security-related concerns, including arms control, confidence- and security-building measures, human rights, national minorities, democratization, policing strategies, counter-terrorism and economic and environmental activities. All 57 participating States enjoy equal status, and decisions are taken by consensus on a politically, but not legally binding basis.

Posetite zvaničnu prezentaciju >>>

Grad Novi Pazar

Novi Pazar je grad u Raškom okrugu, na reci Raški, u središtu Novopazarskog polja ili Staroga Rasa. Prema popisu iz 2011. u naseljenom mestu Novi Pazar bilo je 66.527 stanovnika. Šire područje Grada Novog Pazara ima 100.410 stanovnika. Gradonačelnik Novog Pazara je Nihat Biševac.

Posetite zvaničnu prezentaciju >>>

Ambasada Kanade u Republici Srbiji

Whether in Belgrade or Bor, in Skopje or Strumica, in Tivat or Podgorica – Canadians are joining Serbs, Macedonians, and Montenegrins in acting on opportunities to build prosperity, share knowledge, and strengthen the people-to-people ties. Ambassador Philip Pinnington

Posetite zvaničnu prezentaciju >>>

Fondacija za otvoreno društvo, Srbija

Fondacija za otvoreno društvo je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija koja razvija i podržava projekte i aktivnosti usmerene na razvoj demokratske kulture, otvorenosti, uvažavanja različitosti, punog poštovanja ljudskih prava svih i na promovisanje principa vladavine prava, dobrog upravljanja i odgovornosti i učešća građana u javnim poslovima, a u cilju stvaranja pretpostavki za održivi razvoj demokratskog i otvorenog društva u Srbiji.

Posetite zvaničnu prezentaciju >>>

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija Republike Srbije

Ministarstvo obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: sistem javnog informisanja, praćenje sprovođenja zakona u oblasti javnog informisanja, oblast telekomunikacija, odnosno elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja, uređenje i bezbednost u oblasti elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja, inspekcijski nadzor, predlaganje politike i strategije razvoja informacionog društva priprema zakona, drugih propisa, standarda i mera u oblasti elektronskog poslovanja, mere za podsticanje istraživanja i razvoja u oblasti informacionog društva, priprema zakona, drugih propisa, standarda i mera u oblasti informacionog društva i informaciono-komunikacionih tehnologija, primena informaciono-komunikacionih tehnologija, pružanje informacionih usluga…

Posetite zvaničnu prezentaciju >>>

Komeserijat za izbeglice

U skladu sa Zakonom o izbeglicama Komesarijat obavlja poslove koji se odnose na: priznavanje i prestanak statusa izbeglica; zbrinjavanje izbeglica; registraciju izbeglica; usklađivanje pružanja pomoći izbeglicama od strane drugih organa i organizacija u zemlji i inostranstvu i staranje o ravnomernom i blagovremenom pružanju pomoći; obezbeđivanje smeštaja odnosno razmeštaja izbeglica na područja jedinica lokalne samouprave…

Posetite zvaničnu prezentaciju >>>

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije

Ministarstvo obavlja funkcije vezane za funkcionisanje tržišta, strategija i politika razvoja trgovine, unutrašnja trgovina,promet robe i usluga, unapređenje ekonomskih odnosa sa inostranstvom.strategija i politika razvoja turizma, razvoj, proglašenje i održivo korišćenje turističkog prostora i turističkih destinacija od značaja za turizam…

Posetite zvaničnu prezentaciju >>>

Ambasada Slovačke u Republici Srbiji

Naše poslanie – prispieva k spoluformulovaniu Slovenskom prístupov medzinárodného spoločenstva k regiónu a riešeniu jeho postkonfliktného usporiadania, ako aj ku konštituovaniu zásad a pravidiel medzinárodnej politiky; sa podieľa na stabilizácii regiónu a jeho rozvoji vo väzbe na jeho integráciu do európskych a euroatlantických štruktúr; udržiava a rozvíja vzťahy medzi Slovenskom a Slovákmi žijúcimi v regióne vrátane príslušnej školskej, kultúrnej, matičnej agendy s dopadmi, ktoré majú vitálny význam pre ďalšiu existenciu tejto slovenskej menšiny; podieľa sa na rozvoji hospodárskej spolupráce…

Posetite zvaničnu prezentaciju >>>

Ambasada Švajcarske u Republici Srbiji

Die Botschaft als offizielle Vertretung der Schweiz deckt mit ihren Aktivitäten alle Themenbereiche der diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Regierungen ab. Sie vertritt die Schweizer Interessen in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Finanzen, Rechtsordnung, Wissenschaft, Bildung und Kultur.

Posetite zvaničnu prezentaciju >>>

Bošnjačko nacionalno vijeće

Bošnjačko nacionalno vijeće je najviše predstavničko tijelo sandžačkih Bošnjaka u Republici Srbiji. Osnovano je 11. maja 1991. godine, pod imenom Muslimansko nacionalno vijeće Sandžaka (MNVS). Za predsjednika Vijeća izabran je dr. Sulejman Ugljanin. Do 2003. godine Vijeće djeluje i radi pod nazivom Bošnjačko nacionalno vijeće Sandžaka (BNVS), a nakon 2003. godine kao Bošnjačko nacionalno vijeće (BNV).

Posetite zvaničnu prezentaciju >>>

Ministarstvo kulture republike Srbije

Ministarstvo obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: razvoj i unapređenje kulture i umetničkog stvaralaštva; praćenje i istraživanje u oblasti kulture; obezbeđivanja materijalne osnove za delatnosti kulture; razvoj i unapređenje književnog, prevodilačkog, muzičkog i scenskog stvaralaštva, likovnih i primenjenih umetnosti i dizajna, filmskog i stavralaštva u oblasti drugih audio-vizuelnih medija; zaštitu nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa; bibliotečku, izdavačku, kinematografsku i muzičko-scensku delatnost; zadužbine i fondacije; saradnju u oblasti zaštite kulturne baštine, kulturnog stvaralaštva na jeziku i pismu pripadnika srpskog naroda u regionu; stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći iz nadležnosti tog ministarstva, učešće u regionalnim projektima, kao i druge poslove određene zakonom.

Posetite zvaničnu prezentaciju >>>

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM)

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) nevladina je organizacija osnovana novembra 1997. godine u Beogradu sa ciljem promovisanja i zagovaranja vladavine prava i zaštite ljudskih prava, u skladu sa opšteprihvaćenim civilizacijskim standardima, međunarodnim konvencijama i domaćim pravom, uspostavljanja i razvijanja pravne države i tranzicione pravde. Bave se pružanjem besplatne pravne pomoći žrtvama čija su ljudska prava povređena i razvijanjem saradnje sa domaćim i međunarodnim organizacijama uključenim u zaštitu i promociju ljudskih prava

Posetite zvaničnu prezentaciju >>>

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog

Delokrug Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog obuhvata poslove državne uprave koji se odnose na: zaštitu i unapređenje ljudskih i manjinskih prava; izradu propisa o ljudskim i manjinskim pravima; praćenje usaglašenosti domaćih propisa sa međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnopravnim aktima o ljudskim i manjinskim pravima, kao i druge poslove određene zakonom.

Posetite zvaničnu prezentaciju >>>

Hartefakt

Hartefakt je multidisciplinarna organizacija koja saziva i održava forume u kojima se kritički preispituju kulturna i socijalna stvarnost, prošlost pamti i iz nje se uči, individualnost ohrabruje a talent slavi, kreativni i progresivni pojedinci ohrabruju da pokušaju i dozvoljeno im je da dožive neuspeh – tako da kulturni i javni prostor za sve bude raznovrstan, obogaćen, življi i otvoreniji za različitost.

Posetite zvaničnu prezentaciju >>>

Ambasada Švedske u Republici Srbiji

Ambasada Švedske u Srbiji radi na jačanju odnosa između Švedske i Srbije. Oblasti saradnje su politički dijalog, razvojna saradnja, trgovina i promocija Švedske, konzularna pitanja i pitanja migracija.

Posetite zvaničnu prezentaciju >>>

Novosadska novinarska škola

Novosadska novinarska škola (NNŠ) je organizacija civilnog društva koja se bavi razvojem i profesionalizacijom medijske sfere u Srbiji i regionu. NNŠ poštuje vrednosti istine, znanja i kritičkog pristupa u višejezičnom, višekulturnom i višenacionalnom okruženju i neguje odmeren i tolerantan dijalog.

Posetite zvaničnu prezentaciju >>>

Nezavisno udruženje novinara Srbije

Nezavisno udruženje novinara Srbije osnovano je 26. marta 1994. godine kao vanstranačka, profesionalna organizacija. Nezavisno udruženje novinara Srbije osnovali su novinari, nezadovoljni radom Udruženja novinara Srbije. Inicijatori su bili članovi Upravnog odbora Fonda solidarnosti i predstavnici tridesetak redakcija širom Srbije, mahom okupljenih u Sindikatu „Nezavisnost“, među kojima je bilo mnogo onih koji su napustili UNS. NUNS danas ima preko 3300 članova, broj raste iz dan u dan.

Posetite zvaničnu prezentaciju >>>