Najave

Realizacija projekta „Mladi u fokusu – analiza efekata politike zapošljavanja u Novom Pazaru”

Realizacija projekta „Mladi u fokusu - analiza efekata politike zapošljavanja u Novom Pazaru”

Cilj projekta „Mladi u fokusu – analiza efekata politike zapošljavanja u Novom Pazaru“ je doprinos unapređenju socio-ekonomskog položaja mladih kroz izradu alternativne analize efekata politike zapošljavanja i zagovaranje donošenja socijalno odgovornih javnih politika na lokalnom nivou.

Projekat treba da odgovori na potrebu istraživanja i analize efekata mera lokalne politike u oblasti podrške zapošljavanju, sa posebnim fokusom na analizu podrške zapošljavanju mladih.

Projekat će omogućiti izradu alternativne analize uticaja do sada sprovedenih dokumenata javne politike u oblasti zapošljavanja – lokalnih akcionih planova zapošljavanja (ex-post analiza), koja treba da stvori osnovu za pokretanje zagovaračke inicijative ka institucijama na lokalnom nivou u cilju unapređenja socio-ekonomskog položaja mladih kroz redefinisanje postojećih i/ili usvajanje novih lokalnih politika zapošljavanja.

Projekat, takođe, u fokus stavlja i podsticanje građana na veće učešće u procesu donošenja javnih politika na lokalnom nivou.